Idi na glavni sadržaj

Januar 1 2020

Uslovi i odredbe HoutID

I.                     OPĆE ODREDBE

Član 1 - Definicije

U ovim Opštim uslovima važe sledeće definicije:
Potrošački: klijent koji djeluje kao privatno lice ili u obavljanju profesije ili poslovanja;
zanatlija: izvođač koji izvodi komercijalne građevinske radove i nudi proizvode i/ili usluge na daljinu;
Proizvodi: proizvodi koji se nude na daljinu;
Građevinski radovi: rad u kontekstu građevinskih radova sa pripadajućim resursima i materijalima;
rad: ukupni građevinski radovi dogovoreni između potrošača i stručnjaka i materijali i usluge koje je pružio stručnjak;
Sve manje posla: dopune ili smanjenja ugovorenog posla po želji potrošača, što dovodi do doplate iznad ili ispod ugovorene cijene;
vrijeme refleksije: rok u kojem potrošač može iskoristiti svoje pravo na odustanak;
Pravo na povlačenje: mogućnost da kupac otkaže ugovor na daljinu u periodu hlađenja;
Ugovor: ugovor između stručnjaka i potrošača koji se zaključuje u okviru građevinskih radova i radova koji se s tim izvode, uključujući materijale i sredstva;
Ugovor na daljinu: ugovor zaključen između profesionalca i potrošača u kontekstu organizovanog sistema prodaje proizvoda i/ili usluga na daljinu, bez istovremenog fizičkog prisustva kompanije i potrošača i pri čemu, do i uključujući trenutak, za koje je ugovor sklopljen, koristi se samo jedna ili više tehnika komunikacije na daljinu;

Član 2 – Identitet

HoutID.nl
Master Kunstweg 53, 7671 ED Vriezenveen
Broj telefona: +31 6 266 623 55
E-mail adresa: info@houtid.nl
Broj Privredne Komore: 08171855
PDV identifikacioni broj: NL 00015.82.116.B.47

Član 3 – Delokrug
 1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na svaku ponudu i ugovor između potrošača i stručnjaka.
 2. Građevinski radovi, radovi, resursi i materijali vezani za ove radove nisu obuhvaćeni 'ugovor/kupovina na daljinu'
 3. Ovi uslovi se odnose i na sve narudžbe sa potrošačima, za čije izvršenje moraju biti uključene treće strane.
 4. Prije sklapanja ugovora, tekst ovih općih uvjeta je dostupan korisniku. Ukoliko to nije razumno moguće, prije sklapanja ugovora će biti naznačeno da se opći uvjeti mogu pogledati kod poduzetnika i poslati besplatno u najkraćem mogućem roku na zahtjev kupca.
 5. Ako je ugovor sklopljen elektronskim putem, bez obzira na prethodni stav i prije sklapanja ugovora, tekst ovih općih uvjeta može se staviti na raspolaganje kupcu elektronski na način da ga korisnik može lako pročitati. na izdržljivom nosaču podataka. Ukoliko to nije razumno moguće, prije sklapanja ugovora na daljinu bit će naznačeno gdje se opći uvjeti mogu pročitati elektronskim putem te da će se na zahtjev kupca poslati besplatno elektronskim ili na drugi način.

II.                   DATUMI

Član 4 - Ponuda
 1. Ako ponuda ima ograničeno trajanje ili podliježe uvjetima, to će biti izričito navedeno u ponudi.
 2. Ponuda sadrži cjelovit i točan opis proizvoda, digitalnog sadržaja i / ili ponuđenih usluga. Opis je dovoljno detaljan kako bi omogućio ispravnu procjenu ponude od strane potrošača. Ako poduzetnik koristi slike, to su istinski prikazi ponuđenih proizvoda, usluga i / ili digitalnog sadržaja. Očigledne greške ili pogreške u ponudi ne obavezuju poduzetnika.
 3. Svaka ponuda sadrži takve podatke da je potrošaču jasno koje su prava i obveze vezane za prihvaćanje ponude.
Član 5 – Citati
 1. Ponude izvođača su zasnovane na informacijama koje je dostavio klijent. Klijent jamči da je po svom najboljem znanju pružio sve bitne informacije za projektovanje, izvođenje i završetak (građevinskih) radova.
 2. Ponude izvođača su bez obaveza. Ponude vrijede 30 dana, osim ako nije drugačije navedeno. Zanatlija je vezan ponudama samo ako je njihovo prihvatanje pismeno potvrđeno od strane potrošača u roku od 30 dana ili ako je elektroničko prihvatanje na isti način potvrdilo profesionalac, osim ako nije drugačije naznačeno.
 3. Cijene u navedenim ponudama uključuju PDV i druge državne namete, kao i sve troškove koji nastaju u kontekstu zadatka, uključujući troškove dostave i administracije, osim ako nije drugačije naznačeno.
 4. Ako prihvatanje (u manjim tačkama) odstupa od ponude uključene u ponudu, profesionalac se time ne obavezuje. Narudžba tada neće biti zaključena u skladu sa ovim odstupajućim prihvatanjem, osim ako stručnjak ne naznači drugačije.
 5. Složena ponuda ne obavezuje stručnjaka da izvrši dio posla za odgovarajući dio navedene cijene.
 6. Ponude se ne primjenjuju automatski na buduće zadatke.
Član 6 – Ugovor o izgradnji i radu
 1. Profesionalac osigurava da svaki zadatak bude pismeno zabilježen u ugovoru. Zadatak uključuje jasan opis posla koji treba obaviti sa:
  • naznaku vremena kada se posao može započeti i procjenu trajanja radova;
  • cijenu rada i metodologiju određivanja cijena;
  • način plaćanja;
  • spomenuti posao koji neće obavljati sam stručnjak.
 2. Potrošač i profesionalac mogu sklapati ugovore na osnovu dva načina određivanja cijena:
  • fiksna cijena
  •  
 3. Od fiksne cijene može se odstupiti samo u konačnom obračunu na osnovu odredbe ovih Opštih uslova. U slučaju kontrole, potrošač i profesionalac su saglasni da će troškovi koje je napravio stručnjak biti nadoknađeni; unaprijed se utvrđuje satnica, a po mogućnosti i ostali troškovi; uz svaki obračun, profesionalac daje izjavu o utrošenim satima i svim ostalim troškovima, uključujući troškove materijala u vezi sa zadatkom. Moguća je i kombinacija dva načina određivanja cijena (djelomično fiksna cijena, djelimično kontrolisana).
 4. Privremene promjene cijena materijala koje nastanu više od tri mjeseca nakon sklapanja ugovora stručna osoba može prenijeti na potrošača.
 5. Ukoliko je klijent potrošač, sve cijene će biti iskazane sa PDV-om.
Član 7 – Ugovor za proizvode, kupovina na daljinu
 1. U skladu sa odredbama stava 4., ugovor je zaključen kada prihvatanje od strane kupca stigne do preduzetnika.
 2. Ukoliko je kupac elektronski prihvatio ponudu, preduzetnik elektronskim putem potvrđuje prijem prihvata ponude.
 3. Ukoliko je ugovor sklopljen elektronski, preduzetnik će preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio elektronski prenos podataka i obezbedio bezbedno web okruženje. Ukoliko kupac može da plati elektronski, preduzetnik će preduzeti odgovarajuće mere bezbednosti.
 4. Preduzetnik se u zakonskim okvirima može informisati o tome da li kupac može izmiriti svoje obaveze plaćanja, kao io svim onim činjenicama i faktorima koji su bitni za odgovorno sklapanje ugovora na daljinu. Ako, na osnovu ove istrage, preduzetnik ima valjane razloge da ne sklopi ugovor, ima pravo da odbije nalog ili zahtev sa obrazloženjem. Preduzetnik uvijek ima pravo da za izvršenje svojih obaveza priloži posebne uslove.
Član 8 - Pravo na odustajanje
 1. Prilikom kupovine proizvoda putem a 'ugovor na daljinu' potrošač ima mogućnost odustati od ugovora na daljinu bez navođenja razloga u roku od 14 dana, računajući od dana kada je kupnja zaključena ili od dana nakon prijema/isporuke proizvoda potrošaču.
 2. Nakon isteka važećeg roka (u skladu sa članom 8.1) više nije moguće vratiti kupljenu robu, osim ako je drugačije dogovoreno sa preduzetnikom.
 3. Ukoliko se kupovina vrati nakon važećeg roka, bez saglasnosti preduzetnika, povraćaj neće biti prihvaćen.
 4. Tijekom perioda hlađenja, potrošač će pažljivo rukovati proizvodom i ambalažom.
 5. Potrošač može iskoristiti svoje pravo na odustajanje samo ako potrošač vrati proizvod sa svim isporučenim priborom u originalnom i neoštećenom stanju te u originalnoj i neoštećenoj ambalaži poduzetniku. Pri tome, potrošač se mora pridržavati razumnih i jasnih uputa koje daje poduzetnik.
 6. Pravo na povlačenje nije moguće poslovnim korisnicima. (B2B)
Član 9 – Troškovi u slučaju povlačenja
 1. Ako potrošač iskoristi svoje pravo na odustanak, troškovi i rizik povrata padaju na njegov račun.
 2. Ako su troškovi nastali za dotičnu narudžbu, kupac mora nadoknaditi te troškove HoutID-u. Ovo se također odnosi na narudžbe koje još nisu isporučene kupcu.
 3. Ukoliko je potrošač uplatio iznos, preduzetnik će taj iznos vratiti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od povraćaja ili odustajanja, pod uslovom da su ispoštovane odredbe člana 8.
Član 10 - Izuzimanje prava na odustajanje

Potrošač ni pod kojim okolnostima ne može iskoristiti pravo na odustanak ako proizvodi ili neki od isporučenih dodataka:

 1. Pada pod 'Ugovor o građevinskim radovima i povezanim radovima';
 2. izrađuju se prema ličnim specifikacijama kupca (prilagođavanje i druge promjene);
 3. naručene su posebno za kupca (veličina, boja i dodatne opcije);
 4. imaju lični karakter;
 5. biti lične prirode;
 6. ne mogu se vratiti zbog svoje prirode;
 7. nisu više u originalnom pakovanju;
 8. se vraćaju ako je originalno pakovanje oštećeno;
 9. više nisu potpune;
 10. su (djelimično) oštećeni tokom perioda inspekcije;
 11. (djelimično) stavljen u upotrebu.

III.                 IMPLEMENTACIJA UGOVORA

AČlan 11 – Obaveze stručnjaka
 1. Zanatlija garantuje da je rad isporučen uredno i uredno u skladu sa odredbama ugovora i da koristi dobre metode rada.
 2. U pripremama i izvršavanju zadatka, profesionalac će, koliko je to razumno moguće, odgovoriti i uzeti u obzir želje potrošača.
 3. Prilikom izvođenja radova zanatlija se pridržava važećih propisa i propisa, koji su ili će biti na snazi ​​u vrijeme izvođenja radova.
 4. Stručnjak je dužan da potrošaču ukaže na:
  • netačnosti u zadatom poslu u onoj mjeri u kojoj profesionalac zna ili bi trebao biti svjestan toga;
  • nepreciznosti u konstrukcijama i metodama rada koje zahtijeva potrošač;
  • poznati nedostaci na pokretnoj ili nepokretnoj imovini na kojoj se izvode radovi;
  • nedostatke ili neprikladnost materijala ili pomagala koje je potrošač stavio na raspolaganje; sve to u meri u kojoj se otkrivaju zanatliji pre ili tokom izvođenja radova i da se zanatlija mora smatrati stručnjakom za tu materiju.
 5. U mjeri u kojoj je potrebno za pravilno izvršenje zadatka, profesionalac ima pravo da (dijelove) posla obavljaju treća lica. Profesionalac će to učiniti u dogovoru sa potrošačem. Profesionalac se obavezuje da će uložiti maksimalne napore kako bi osigurao postizanje dogovorenih obaveza i kvaliteta.
Član 12 – Obaveze potrošača
 1. Potrošač jamči ispravnost i prikladnost materijala i pomagala koje je stavio na raspolaganje ili propisao i točnost informacija koje je dao.
 2. Potrošač mora osigurati da stručnjak može obaviti svoj posao na vrijeme i na pravilan način. Ovo takođe uključuje ili osim ako nije drugačije dogovoreno:
  • Stranica mora biti dostupna za materijale i resurse
  • Površina mora biti potpuno popločana i ravna i ravna
  • Gdje se temelje postavljaju u zemlju, tlo mora biti potpuno očišćeno od kolnika, šuta, temelja i sl.
  • Poduzetnik ne odgovara za štetu nanesenu na kablovima i/ili cijevima u zemlji;
  • Popravka uklonjenog popločavanja za temeljne blokove (poeren) je za vlastiti račun;
  • Priključak i materijal na kanalizaciju o svom trošku;
  • Preduzetnik ne odgovara za arhitektonske nedostatke u domu ili objektima potrošača;
  • Kupac je odgovoran za potrebne dozvole. Sve posljedice i/ili odgovornost neposjedovanja odgovarajućih dozvola nikada nisu za račun preduzetnika, već uvijek za račun kupca;
  • Dodatni rad koji se pokaže neophodnim biće naplaćen potrošaču;
 3. Potrošač sam snosi rizik i svaku odgovornost za rad trećih lica ukoliko je sam sklopio ugovor sa potrošačem.
 4. Ukoliko se potrošač ne pridržava jednog ili više ugovora, ili ih ne ispuni na vrijeme ili uredno, dužan je nadoknaditi razumno povezanu štetu.
 5. Potrošač snosi rizik za štetu uzrokovanu:
  • netačnosti u zadatom radu;
  • nepreciznosti u konstrukcijama i metodama rada koje zahtijeva potrošač;
  • poznati nedostaci na pokretnoj ili nepokretnoj imovini na kojoj se izvode radovi;
  • nedostatke ili neprikladnost materijala ili pomagala koje je potrošač stavio na raspolaganje;
  • kašnjenje u radu od strane potrošača;
  • kasno izdavanje potrebnih (građevinskih) dozvola. Ovo ne utiče na obavezu upozorenja stručnjaka na osnovu člana 11. stav 4.
 6. Potrošač je dužan osigurati da je u svakom trenutku lako dostupan profesionalcu.
Član 13 – Promjena zadatka

Strane se mogu dogovoriti o dodatnom i manjem radu, pri čemu profesionalac osigurava da se dodatni i manji radovi posebno opisuju u pisanoj formi, uključujući i saglasnost potrošača.

Član 14 – Nepredviđene komplikacije
 1. Ako se pojave nepredviđene komplikacije, stručnjak će obavijestiti potrošača u najkraćem mogućem roku.
 2. Ako profesionalac ne može doći do potrošača, stručnjak mora prekinuti rad, osim ako nepredviđena komplikacija zahtijeva hitnu akciju.
 3. Vrijeme koje stručnjak ne može raditi zbog odredbi iz člana 14 stav 2 ili člana 12 stav 2 potrošač će nadoknaditi stručnjaku.
 4. Sve dodatne troškove koje profesionalac mora imati u vezi s nepredviđenom komplikacijom koja zahtijeva hitno djelovanje i koji su neophodni za ograničavanje štete, potrošač će nadoknaditi, osim ako se šteta ne može pripisati profesionalcu.
Član 15 – Završetak građevinskih radova, radovi
 1. Po završetku radova, zanatlija poziva potrošača na isporuku obavljenog posla. Potrošač mora odgovoriti na ovo u razumnom roku i može prihvatiti ili odbiti rad sa ili bez rezerve, navodeći nedostatke.
 2. Ukoliko se utvrde nedostaci koje majstor mora popraviti, majstor će te nedostatke popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije dvije sedmice od datuma isporuke, osim ako to nije moguće zbog okolnosti koje su izvan opsega rizika zanatlija..
 3. Nedostaci moraju biti prijavljeni i motivirani na licu mjesta u pisanoj formi, bilo elektronskim putem ili isporukom.
 4. Ako prijava kvarova traje duže od 7 dana Ako se to ne dogodi, smatra se da je potrošač pristao na isporuku i stanje u kojem se u tom trenutku nalazi.

IV.                PLAĆANJE

Član 16 – Uslovi plaćanja
 1. Za građevinske radove i radove koji se izvode potrebno je uplatiti 30% do 50% najkasnije 14 dana prije planiranog izvršenja zadatka. Iznos akontacije je naveden u potvrdi narudžbe. Po isporuci/završetku, preostali iznos se mora platiti odmah, osim ako se naručilac i izvođač nisu drugačije dogovorili. Prigovori na iznos faktura ne obustavljaju obavezu plaćanja.
 2. Ukoliko ugovorom ili dodatnim uslovima nije drugačije određeno, iznose koje potrošač duguje mora platiti u roku od 14 dana od početka perioda hlađenja ako je primenjivo, ili u nedostatku perioda hlađenja u roku od 14 dana. dana nakon završetka perioda hlađenja. U slučaju ugovora o pružanju usluge, ovaj rok počinje teći od dana nakon što je potrošač primio potvrdu ugovora.
 3. Prilikom prodaje proizvoda potrošačima, opći uvjeti nikada ne mogu obavezati potrošača da unaprijed plati više od 50%. Kada je utvrđeno predujam, potrošač ne može zahtijevati nikakva prava u vezi s izvršenjem odgovarajućeg naloga ili usluge, prije nego što se uplati predujam.
 4. Potrošač ima obavezu da odmah prijavi profesionalcu netačnosti u podacima o plaćanju.
 5. Ako potrošač ne ispuni svoje obaveze plaćanja na vrijeme, nakon što ga je stručnjak obavijestio o kašnjenju u plaćanju i profesionalac je potrošaču dao rok od 14 dana da još uvijek ispuni svoje obaveze plaćanja, nakon plaćanja ako ako se ne izvrši u ovom roku od 14 dana, na preostali iznos dugovanja će se dugovati zakonska kamata, a preduzetnik ima pravo da naplati troškove vansudske naplate koje je imao. Ovi troškovi naplate iznose maksimalno: 15% na neizmirene iznose do 2.500 €; 10% na sljedećih 2.500 € i 5% na sljedećih 5.000 € uz minimalno 40 €, =. Preduzetnik može odstupiti od navedenih iznosa i procenata u korist potrošača.
 6. Ako uplata nije izvršena duže od 14 dana, stručnjak može obustaviti izvršenje zadatka dok se ne izvrši isplata.
 7. U slučaju likvidacije, stečaja, zaplene ili obustave plaćanja potrošača, potraživanja profesionalaca prema potrošaču dospevaju odmah i naplativa.
 8. Profesionalac ima pravo da plaćanja potrošača idu prije svega za smanjenje troškova, zatim za smanjenje dospjele kamate i na kraju za smanjenje glavnice i tekuće kamate. Profesionalac može, a da zbog toga ne bude u kašnjenju, odbije ponudu plaćanja ako potrošač naznači drugačiji redosled za atribuciju. Profesionalac može odbiti punu otplatu glavnice, ako nisu plaćene i zaostale i tekuće kamate, kao i troškovi.
 9. U slučaju nepoštivanja obaveza od strane potrošača, sve troškove nastale naplatom snosi potrošač, sudski i vansudski.
Član 17 – Zadržavanje vlasništva
 1. Sva roba koju je isporučio zanatlija, eventualno uključujući dizajne, skice, crteže, filmove, softver, (elektronske) datoteke itd., a koja je ustupljena potrošaču ostaje vlasništvo obrtnika sve dok potrošač ne ispuni sve sljedeće obaveze iz svih obaveze prema obrtniku: zatvorene narudžbe su ispunjene, uključujući konačnu uplatu/preostali iznos po isporuci/završetku.
 2. Potrošač nije ovlašten založiti ili na bilo koji drugi način opteretiti robu na koju se zadržava pravo vlasništva.
 3. Ako treća lica oduzmu isporučenu robu uz zadržavanje prava vlasništva ili žele da uspostave ili ostvare prava na njoj, potrošač je dužan obavijestiti stručnjaka čim se to razumno može očekivati.
 4. Potrošač se obavezuje da će isporučenu robu uz zadržavanje vlasništva osigurati i čuvati osiguranom od oštećenja od požara, eksplozije i vode, kao i od krađe i da će polisu ovog osiguranja staviti na uvid na prvi zahtjev.
 5. Roba koju isporuči profesionalac, a koja podliježe zadržavanju vlasništva u skladu sa odredbama stava 1. ovog člana, može se preprodavati samo u kontekstu normalnog poslovanja i nikada se ne smije koristiti kao sredstvo plaćanja.
 6. U slučaju da profesionalac želi ostvariti svoja imovinska prava iz ovog člana, potrošač već sada daje bezuslovnu i neopozivu dozvolu profesionalcu ili trećim licima da ih on odredi da uđu na sva ona mjesta na kojima se nalaze vlasništvo profesionalca. lociran i da te stvari vrati.
Član 18 – Plaćanje u ratama
 1. Ukoliko su strane ugovorile plaćanje na rate, plaćanje će se vršiti srazmjerno napredovanju. Plaćanje se mora izvršiti najkasnije u roku od 14 dana od prijema računa.
 2. Ukoliko je ugovoreno plaćanje na rate, a profesionalac ne ispunjava svoje obaveze u vezi sa nastavkom rada, potrošač ima pravo obustaviti plaćanje.
 3. Ako je ugovoreno plaćanje na rate, a potrošač ne ispunjava svoje obaveze u pogledu plaćanja rata, stručno lice ima ovlaštenje da obustavi rad. Svaku štetu koja nastane zbog toga potrošač mora nadoknaditi profesionalcu.
Član 19 – Otkazivanje
 1. Svaka strana može jednostrano raskinuti ugovor u bilo koje vrijeme.
 2. Prijevremeni raskid mora biti motivisan i potvrđen u pisanoj formi
 3. U slučaju prijevremenog otkaza od strane potrošača, profesionalac ima pravo na naknadu za ponuđeni posao, pri čemu je početni iznos do tada obavljen posao, rad, kupljeni materijal i povezani troškovi. Privremeni rezultati do tada obavljenog posla bit će dostupni klijentu uz rezervaciju.
 4. U slučaju prijevremenog raskida ugovora od strane naručioca, izvođač će, na zahtjev i uz konsultaciju sa naručiocem, organizirati prijenos posla na treća lica.
 5. Ukoliko prijenos posla povlači dodatne troškove za izvođača, oni će biti naplaćeni naručiocu.
 6. Otkaz za potrošače na 'dogovor/kupovina na daljinu' nije moguće, na ovo se primjenjuju članovi 8, 9 i 10.
Član 20 – Konačni obračun za građevinske radove i radove
 1. Profesionalac će predati konačnu fakturu potrošaču tokom isporuke ili je poslati potrošaču što je prije moguće nakon isporuke.
 2. Ako se ugovor zasniva na upravljanju (bez obzira da li je u kombinaciji sa ciljanom cijenom ili ne), konačno poravnanje uključuje raščlambu utrošenih sati, isporučenog materijala i drugih troškova (kao što su iznajmljivanje alata, naknade za parkiranje, prekario, itd.).
 3. Ako se ugovor zasniva na fiksnoj cijeni, konačno poravnanje uključuje izjavu o fiksnoj cijeni, bilo kakvom 'dodatnom i/ili manjem radu' i svim dodatnim troškovima zbog nepredviđenih komplikacija.
 4. Završni izvod također sadrži izjavu o svim iznosima koje je potrošač već platio i o preostalom stanju.
 5. Sva plaćanja moraju biti izvršena odmah nakon isporuke debitnom karticom ili online putem platforme za digitalno plaćanje, osim ako se strane nisu dogovorile o drugačijem terminu.
Član 21 – Obustava plaćanja
 1. Ako isporučeni rad nije u skladu sa ugovorom, potrošač ima pravo obustaviti plaćanje, uz razumijevanje da iznos koji se obustavlja mora biti u razumnoj proporciji sa utvrđenim nedostatkom.
 2. Ako obustavljeni iznos nije u razumnoj proporciji sa utvrđenim nedostatkom, stručnjak ima pravo naplatiti zakonsku kamatu na višak suspendovanog iznosa.

V.                  GARANCIJA

Član 22 – Garancija
 1. Zanatlija jamči da će sve nedostatke koji postanu vidljivi nakon isporuke biti besplatno popravljeno u periodu od godinu dana od isporuke, osim ako dokaže da kvar nije rezultat radova. Ako su se strane dogovorile o dužem roku, to mora biti navedeno u sporazumu. Navedeno ne utiče na činjenicu da profesionalac može biti odgovoran i po zakonu za sve nedostatke u radu nakon tog perioda.
 2. Nedostaci iz stava 1. su nedostaci koje potrošač nije mogao prepoznati prije trenutka otkrivanja i koje je potrošač pismenim putem obavijestio profesionalca što je prije moguće.
 3. Potrošač mora dati profesionalcu priliku da provjeri nedostatke i popravi ih ako je potrebno.
 4. Ako potrošač želi da određene materijale ili dijelove isporučuju posebno imenovani proizvođači ili dobavljači, stručnjak može zahtijevati od potrošača da sam kupi te materijale ili dijelove.

VI.                Sporovi (između potrošača koji se ponaša kao privatna osoba i profesionalca)

Član 23 – sporovi

Ugovori između preduzetnika i kupca na koje se primenjuju ovi opšti uslovi isključivo su regulisani zakonom zemlje u kojoj je profesionalac osnovan u kojoj je kupovina obavljena. Za sve sporove nadležan je sud u zemlji kupoprodaje u kojoj je zanatlija osnovana. Ipak, profesionalac ima pravo da podnese spor nadležnom sudu u mestu prebivališta tuženog.

Član 24 – Viša sila
 1. Strane nisu dužne ispuniti nijednu obavezu ako su u tome spriječene zbog okolnosti koje nisu krive, a nisu za njihov račun po zakonu, zakonskom aktu ili općeprihvaćenim stavovima.
 2. U ovim općim uvjetima, pod višom silom se podrazumijevaju, pored onoga što se s tim u vezi u zakonu i sudskoj praksi, podrazumijevaju svi vanjski uzroci, predviđeni ili nepredviđeni, na koje profesionalac ne može utjecati, ali kao rezultat od kojih profesionalac nije u mogućnosti da ispuni obaveze.dođi. Štrajkovi u društvu profesionalaca, uključujući bolest i/ili nesposobnost za rad.
 3. Profesionalac takođe ima pravo da se pozove na višu silu ako okolnost koja sprečava (dalje) ispunjenje nastupi nakon što je profesionalac trebalo da ispuni svoje obaveze.
 4. Strane mogu obustaviti obaveze koje proizilaze iz ustupanja u periodu dok traje viša sila. Ako ovaj period traje duže od dva mjeseca, svaka od strana ima pravo da raskine ustupak, bez obaveze da drugoj strani nadoknadi štetu.
 5. Ukoliko je zanatlija djelimično ispunio ili će moći ispuniti svoje obaveze po nalogu u trenutku nastanka više sile, a dio koji je ispunio ili koji treba izvršiti ima samostalnu vrijednost, zanatlija ima pravo da ispuni ili ispuni obaveze. već ispunjeno. biće deklarisano posebno. Potrošač je dužan platiti ovu fakturu kao da se radi o posebnom ustupku.
Član 20 – Zakon na snazi

Holandski zakon se primjenjuje na svaki zadatak između izvođača i klijenta; čak i ako je klijent rezident ili nastanjen u inostranstvu. Isporuka i usluge se vrše u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja.